Gaiye Ganpati Jagvandan - Ganesh Bhajan

Ganesha Bhajans
Gaiye Gandpati Jagvandan
Gaiye Gandpati Jagvandan
Gaiye Gandpati Jagvandan
Gaiye Gandpati Jagvandan
Shankar Suwan Bhawani Nandan
Shankar Suwan Bhawani Nandan
Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan

Shiddhi Sadan Gaj Vadan Vinayak
Shiddhi Sadan Gaj Vadan Vinayak
Shiddhi Sadan Gaj Vadan Vinayak

Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan

Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan

Modak Priya Mud Mangal Data
Modak Priya Mud Mangal Data
Modak Priya Mud Mangal Data
Modak Priya Mud Mangal Data
Vidya Vardhi Buddhi Vidhata

Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan

Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan

Mangat Tulsi Das Kar Zore
Mangat Tulsi Das Kar Zore
Mangat Tulsi Das Kar Zore
Mangat Tulsi Das Kar Zore

Bas Hoon Raaam Siya Manas More

Shankar Suwan Bhawani Nandan
Gaiye Gandpati Jagvandan||

Shankar Suwan Bhawani Nandan ||
Gaiye Gandpati Jagvandan ||