Tum Meri Rakho Laaj Hari - Krishna Bhajan

Krishna Bhajans
Tum Meri Rakho Laaj Hari, Tum Meri Rakho Laaj Hari
Tum Meri Rakho Laaj Hari, Tum Meri Rakho Laaj Hari

Tum Meri Rakho Laaj Hari, Tum Meri Rakho Laaj Hari
Tum Meri Rakho Laaj Hari, Tum Meri Rakho Laaj Hari

Tum Janat Sab Antaryami, Tum Janat Sab Antaryami
Tum Janat Sab Antaryami, Tum Janat Sab Antaryami
Karni Kuch Na Kari, Tum Meri Rakho Laaj Hari
Tum Meri Rakho Laaj Hari

Avgun Mose Visrat Naahi - 8, Pal Chin Ghadi Ghadi
Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari
Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari

Dara Sut Dhan Moh Liye Hai - 4, Sudh Budh Sab Bisari
Ab Meri Raakho Laaj Hari, Ab Meri Raakho Laaj Hari
Ab Meri Raakho Laaj Hari, Ab Meri Raakho Laaj Hari

Surya Patit Ko Megh Ubaaro, Megh Ubaaro.. Megh Ubaaro
Surya Patit Ko Megh Ubaaro, Ab Meri Naav Dhari

Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari
Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari
Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari
Tum Meri Raakho Laaj Hari, Tum Meri Raakho Laaj Hari