Om Sai Namahaya Shirdi Saibaba - Sai Bhajan

Sai Baba Bhajans
OM Sai Namahaya OM Sai Namahaya. Har Har Bole Sai Namahaya ||||
OM Sai Namahaya||
Anantha Koti Brahmanda Nayaka, Rajadhi Raja Yogi Raja ||||
Para Brahma Shri Satchidhanandha Sadguru Sai Nadha Namahaya ||||
Gurur Brahma Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraye ||||
Gurur Saakshaath Para Brahma,Thasmai Shri Gurave Namahaya ||||
Shreemad Para Brahma Guru Smaraami Shreemad Para Brahma Guru Namami ||||
Shreemad Para Brahma Guru Yajami, Shreemad Parabrahma Guru Bhajami||||
Om Sri Sai Nadhaaya Namaha, Lakshmi Narayanaya Namaha ||||
Om Krishna Rama Shiva Maruth Yadhi Roopaya Om Shesha Shaine Namoa Namahaya||||
Om Godhavari Tat Shiladhi Vaasine, Bhakatha Hrudhalayaya Namoa Namahaya ||||
Yogeshwaraya Namoa Namahaya,OM Bhagavathe Namoa Namahaya,
OM Theerthaya Namoa Namahaya,Vaasudevaya Namoa Namahaya,
OM Kalathethaya Kalaya Namaha, Kaala Kaalaya Namoa Namahaya
OM Sai Namahaya,OM Prethi Vardhanaya Priyaya Namaha
OM Antharyamine Namoa Namahayaom Sathchidhatmane Nithyanandhaya
Parama Sukha Dhaya Namoa Namahaya ||
OM Sai Namahaya||